Skrūvpaļi : Privātuma politika

Privātuma politika

Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. Tiek īstenoti pasākumi, lai
nodrošinātu, ka klientu personas dati pie pārziņiem vienmēr ir drošībā un lai klientu personas datu apstrāde notiktu
atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai.
Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes
nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.
1. Personas datu apstrādes Pārzinis: SIA “RST SKRŪVPĀĻI”, reģ.Nr. 40103164161, jur.adrese Saulkrastu nov.,
Saulkrasti, Rīgas iela 94F, LV-2160 (turpmāk arī – RST SKRŪVPĀĻI)
2. Piemērojamie tiesību akti: Fizisko personu datu aizsardzības likums, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27.
aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
(Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
3. Kas ir Privātuma politika?
Privātuma politika ir saikne starp RST SKRŪVPĀĻI un fizisku personu (turpmāk arī – Lietotājs), kura sazinās ar RST
SKRŪVPĀĻI un/vai lieto RST SKRŪVPĀĻI mājaslapu un/vai sniegtos pakalpojumus.
RST SKRŪVPĀĻI ir apņēmies aizsargāt Lietotāja personas datus. Privātuma politika ļauj Lietotājam saprast, kāda
informācija tiek iegūta, kad Lietotājs iesūta RST SKRŪVPĀĻI savus datus vai RST SKRŪVPĀĻI tos iegūst savā
īpašumā citos veidos, kādēļ RST SKRŪVPĀĻI ievāc šos datus un kā tie tiks izmantoti.
Tāpat Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā RST SKRŪVPĀĻI vāc, apstrādā, glabā, dzēš un aizsargā Lietotāja
personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Lietotāja personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Lietotājam
pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Lietotāja personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un
Lietotājam sniegto pakalpojumu.
Ja RST SKRŪVPĀĻI atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas RST SKRŪVPĀĻI mājaslapā.
Lai sniegtu Lietotājam labākus un piemērotākus pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu
esošus pakalpojumus, RST SKRŪVPĀĻI apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.
4. Kādiem mērķiem Lietotāja dati tiek ievākti?
Lietotāja personas dati un cita informācija tiek ievākta, lai: • piedāvātu un sniegtu atbilstošus pakalpojumus, pārraudzītu
darījumus un pasargātu Lietotājus no nelikumīgām vai kaitējošām personu tiešām vai netiešām, apzinātām vai
neapzinātām darbībām, apstrādājot informāciju un datus, kas nonāk attiecīgo personu rīcībā; • lai apstrādātu jebkurus
Lietotāja informācijas pieprasījumus; • lai izpildītu RST SKRŪVPĀĻI normatīvajos dokumentos norādītos pienākumus;
• lai sniegtu Lietotājam atbalsta pakalpojumus; • lai veiktu klientu izpēti, aptaujas un analīzi; • lai sniegtu Lietotājam
informāciju par RST SKRŪVPĀĻI piedāvājumiem, produktiem un pakalpojumiem, ja Lietotājs tam ir piekritis.
5. Kādus Lietotāja datus apstrādā RST SKRŪVPĀĻI?
Vārds, uzvārds, personas kods/ dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
Bankas dati, ja tādi sniegti;
Dati, kurus Klients pats paziņo RST SKRŪVPĀĻI;
Lietotāja IP adreses informācija;
Sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati);
U.c. personas dati, atkarībā no Klientam sniegtā pakalpojuma veida.
Šī informācija tiek turēta RST SKRŪVPĀĻI serveros, kas atrodas drošā infrastruktūrā.
Kad Lietotājs saskaras ar RST SKRŪVPĀĻI pakalpojumiem, RST SKRŪVPĀĻI serveri uztur unikālu darbības žurnālu
Lietotāja drošībai, kas glabā noteiktu administratīvu un datu plūsmas informāciju, tai skaitā: • IP adreses; • piekļuves
laikus; • piekļuves datumus; • lapas, kas iepriekš apmeklētas; • izmantojamā valoda; • programmatūras kļūdu atskaite pēc
izmantojamās pārlūka programmas. Šī informācija ir svarīga, lai nodrošinātu pakalpojuma kvalitāti.
Personīgā informācija netiek ievākta bez Lietotāja piekrišanas.
Lietotāju dati netiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, taču, ja gadījumā šāda
nepieciešamība radīsies, Lietotāja dati varēs tikt nodoti tikai tādām valstīm, kas nodrošina tādu pašu fizisko personu datu
aizsardzības līmeni, kādu nodrošina Eiropas Savienība.

6. Kādus līdzekļus RST SKRŪVPĀĻI izmanto datu ievākšanai un apstrādei?
RST SKRŪVPĀĻI var automātiski ievākt iepriekš minētos datus un saņemt personas datus, kurus Lietotājs norāda,
izmantojot pakalpojumus, vai citādi sazinoties un mijiedarbojoties ar mājaslapu. RST SKRŪVPĀĻI arī var saņemt
personīgo informāciju no citiem pakalpojumu sniedzējiem tiešsaistē. Tāpat arī RST SKRŪVPĀĻI var piesaistīt trešo
personu pakalpojumu sniedzējus, lai nodrošinātu tehnisko atbalstu pakalpojuma sniegšanā. RST SKRŪVPĀĻI ir
pieejama informācija, ko Lietotājs ir sniedzis šiem pakalpojuma sniedzējiem un trešo personu e-komercijas pakalpojumu
sniedzējiem, ievērojot visas privātuma politikas normas.
7. Kāds ir Lietotāju personas datu apstrādes pamats?
Lietotāja personīga piekrišana – Lietotājs, kā personas datu subjekts, aizpildot pieteikuma un/vai kontaktu formas, pats
dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Tāpat Lietotājs piekrīt datu apstrādei tiešā
mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus (šo piekrišanu Lietotājs, protams, var atsaukt).
Lietotāja piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot RST
SKRŪVPĀĻI apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Lietotāja piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta tieši
un nepārprotami. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos
saziņas kanālus ar RST SKRŪVPĀĻI . Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums
neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
Pakalpojuma sniegšana – lai RST SKRŪVPĀĻI varētu sniegt Lietotājam kvalitatīvus pakalpojumus, RST SKRŪVPĀĻI
jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti no Lietotāja RST SKRŪVPĀĻI mājaslapā.
Leģitīmas intereses – ievērojot RST SKRŪVPĀĻI intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga
atbalsta sniegšana Lietotājam, RST SKRŪVPĀĻI ir tiesības apstrādāt Lietotāja personas datus tādā apjomā, kāds tam ir
objektīvi nepieciešams un pietiekams šajā Privātuma politikā norādītājiem nolūkiem. Par RST SKRŪVPĀĻI leģitīmajām
interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgveidību, kā rezultātā Lietotājam tiek izteikti jauni un/ vai
individuāli RST SKRŪVPĀĻI pakalpojumu piedāvājumi.
Juridisko pienākumu izpilde – RST SKRŪVPĀĻI ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu
prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
8. Lietotāju datu atklāšanas izņēmumi
RST SKRŪVPĀĻI ir tiesības izpaust personas datus tikai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
9. Kas ir sīkdatnes (cookies)?
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs apmeklējat mūsu
mājaslapu. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni,
kas atpazīst attiecīgo sīkdatni. Sīkdatnes tostarp ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās
apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski
identificētu.
RST SKRŪVPĀĻI var izmantot sīkdatnes kā līdzekli informācijas iegūšanai no tīmekļa servera iepriekšminētajiem
mērķiem, sekojot Lietotāja vietnes izmantošanai. Ja Lietotājs turpina izmantot mājaslapu, Lietotājs piekrīt RST
SKRŪVPĀĻI sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes satur informāciju, kas tiek pārsūtīta uz Lietotāja datora cietā diska. Tie
palīdz RST SKRŪVPĀĻI uzlabot mājaslapu un nodrošināt labāku un personalizētāku pakalpojumu.
Iegūtos datus izmanto RST SKRŪVPĀĻI mājaslapas uzturētājs un Google, kas iegūst anonīmus datus un tie netiek
sasaistīti ne ar konkrētu personu, ne ar konkrētu IP adresi. Google Analytics datu drošību apliecina ISO 27001 sertifikāts
un ASV un ES privātuma vairoga regulējums. Sīkāk par to var lasīt šeit:

https://support.google.com/analytics/topic/2919631

Ja Lietotājs vēlas izdzēst visus datorā jau saglabātās sīkdatnes vai pārtraukt sīkdatnes, kuri seko Lietotāja darbības
veidiem mājaslapā, Lietotājs to varat izdarīt, dzēšot esošās sīkdatnes un / vai mainot pārlūkprogrammas konfidencialitātes
iestatījumus, lai bloķētu sīkdatnes (process, kā tas tiek darīts, atšķiras no pārlūka uz pārlūku).
Vairāk informācijas par to, kā to izdarīt, apmeklējot mājaslapu www.allaboutcookies.org.
10. Lietotāju personu datu glabāšanas ilgums
RST SKRŪVPĀĻI apstrādās Lietotāja personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: a) kamēr
Lietotājs izmanto pakalpojumu; b) personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un
Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem; c) cik tas ir nepieciešams RST SKRŪVPĀĻI leģitīmo interešu realizācijai un
aizsardzībai; d) kamēr nav atsaukta Lietotāja piekrišana personas datu apstrādei.

11. Kādi ir drošības nosacījumi?
Izmantojot RST SKRŪVPĀĻI pakalpojumus vai sazinoties ar RST SKRŪVPĀĻI , Lietotājs piekrīt RST SKRŪVPĀĻI
pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un nosacījumiem.
RST SKRŪVPĀĻI nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personas
datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, RST
SKRŪVPĀĻI pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus,
ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.
RST SKRŪVPĀĻI rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas RST SKRŪVPĀĻI vārdā un uzdevumā apstrādā
Lietotāja personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības
pasākumus, lai Lietotāja personas datu apstrāde notiktu atbilstoši RST SKRŪVPĀĻI deleģējumam un normatīvo aktu
prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt RST SKRŪVPĀĻI rīcībā esošos personas datus saviem nolūkiem.
RST SKRŪVPĀĻI neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu
zudumu, ja tas nav atkarīgs no RST SKRŪVPĀĻI , piemēram, Lietotājs pats izpaudis savus personas datus trešajām
personām.
Lietotāja personas datu apdraudēšanas gadījumā RST SKRŪVPĀĻI paziņos par to Lietotājam.
Tāpat RST SKRŪVPĀĻI par informācijas/datu apstrādes drošības incidentiem vai iespējamiem incidentiem bez
nepamatotas kavēšanās 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums tam kļuvis zināms, par datu/informācijas drošības
pārkāpumu ziņo iestādēm un iesaistītajām fiziskajām personām, kā to paredz piemērojamie normatīvie akti un/vai Eiropas
Savienības likumi, izņemot, ja saskaņā ar pārskatatbildības principu RST SKRŪVPĀĻI spēj uzskatāmi parādīt, ka
personas datu aizsardzības pārkāpums, visticamāk, nerada risku fizisku personu tiesībām un brīvībām.
RST SKRŪVPĀĻI glabā visu personīgo informāciju, ko saņem no Lietotāja, aizsargātā datu bāzē, daļu no datiem
šifrējot, kuru savienojums ir aizsargāts.
13. Kādas ir Lietotāja tiesības?
Vērsties pie RST SKRŪVPĀĻI , lai saņemtu RST SKRŪVPĀĻI rīcībā esošo personas datu kopiju.
Labot visus RST SKRŪVPĀĻI rīcībā esošos personas datus par sevi,
Lietotājam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no RST
SKRŪVPĀĻI ir saņēmušas informāciju par šo Lietotāju. RST SKRŪVPĀĻI nesniegs Lietotājam informāciju par valsts
institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums
aizliedz šādas ziņas izpaust.
Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem
tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).
Lietotājam ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību.
Vērsties pie RST SKRŪVPĀĻI vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv)
sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi.
Saziņā ar RST SKRŪVPĀĻI iespējams izmantot e-pastu info@skruvpali.lv
Ar visiem informācijas drošības sistēmas jautājumiem un informācijas/datu drošības jautājumiem, kas nav atrunāti šajā
Politikā, jāvēršas RST SKRŪVPĀĻI (29193930 un info@skruvpali.lv)